Ekonomisk överlevnad – vad kostar en app efter lansering

Sammanfattning
Denna rapport är framtagen av PixelPappa AB för att tydliggöra vilka kostnader vi behöver räkna med för att finansiera en applikations överlevnad. Rapporten behandlar frågan om ekonomisk överlevnad för en fiktiv app. Genom empiriinsamling redogörs här vilka kostnader som tillkommer för att drifta, underhålla och vidareutveckla en lanserad app.

Bakgrund

Vi har flertalet gånger suttit i samtal kring apputveckling och kostnader kopplade till detta. En fråga som ofta inte diskuteras i samma utsträckning är kostnaderna som uppstår efter lansering. Nu har vi spenderat ett par miljoner på att bygga en app ihop, är vi klara då? Eller finns det andra kostnader vi behöver räkna på? Vad kostar en app efter lansering?

Det är med denna bakgrund vi därför tagit fram denna rapport som ska fungera som ett stöd till samtalet. Och också hjälpa andra som sitter med samma funderingar.

Syfte

För att säkerställa att ett projekt är genomförbart behöver kostnad för överlevnad kalkyleras och förankras. För att detta ska bli möjligt måste alla frågetecken kring kostnader för ägande, drift och vidareutveckling lyftas upp.

Frågeställningar i denna rapport är:

  • Vilka kostnader behöver kalkyleras i överlevnaden för min app?
  • Vilka kostnadseffektiviseringar kan göras?

Avgränsningar

Rapporten är avgränsad till de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att underhålla och uppdatera en applikation publicerad på App store och Google Play.

Metod

Då det handlar om en kartläggning kring ett situationsanpassat ägande där bland annat spridningen av mängden data, typ av data och val av server blir det svårt att precisera en prislapp som stämmer för alla.

I den här rapporten används resultat från statistikbyråer, företag som verkar inom branschen samt intervjuer och blogginlägg från app-ägare som idag tillhandahåller en app i en eller flera app-butiker. Denna information sammanställs och de ekonomiska delarna diskuteras för anpassning till vårt fiktiva projekt. Allt för att svara på frågan – vad kostar en app efter lansering?

Källkritik

Inhämtad data som rapporten bygger på är i stor utsträckning hämtade från företag som själva är verksamma med att skapa, implementera och marknadsföra apputveckling, hosting och IT-support. Denna information är sannolikt inte sällan färgad av organisationens vilja att få sin egen lösning att framstå som det mest attraktiva valet. Detta är viktigt att känna till och bör vägas upp med förankrade teorier och fakta.

Empiri

Att publicera appen i App Store och Google Play ska inte ses som slutet på projektet, utan endast ett delmål. Brist på underhåll, support och tillförsel av nytt innehåll leder till ohanterade buggrapporter och bristande intresse från vår målgrupp. (Abram, 2020)

Appen kommer att tävla med tusentals andra andra appar, många med liknande funktioner och gränssnitt. Detta skapar behovet av förbättringar och nya funktioner som hjälper till att behålla de dagliga användarna och samtidigt attrahera nya. (Abram, 2020)

Det betyder att även om appen är publicerad och har en stabil användarbas, måste vi fortfarande investera i nytt innehåll, buggfixar och mätdata som spårar appens prestanda. (Dot Com Infoway, 2017)

Vad kostar en app efter lansering? Vilka kostnader ska vi räkna med?

Som app-ägare behöver vi höjd för går det delade meningar om denna fråga. Det första vi behöver titta på är för vilken eller vilka plattformar appen är byggd. Är det bara en Android-app eller kommer den också publiceras för IOS? Är den byggd på respektive plattforms egna språk eller med en så kallad cross platform funktionalitet. Är det två separata språk som behöver underhållas kommer också kostnad för underhåll att stiga. Angående vilken plattform som är bäst lämpad avgörs av vilken funktionalitet som efterfrågas av appen. (Comentum, 2015)

I den lägre delen på skalan säger företaget Imaginovation att det kan räcka med 2500 kr – 5000 kr / mån för att hålla igång sin nylanserade app, detta utöver kostnader för hosting. Samma bolag påstår också att det inte är ovanligt att underhåll första året kan gå så högt som 50 % av utvecklingskostnad. För att därefter trappas ned till 15-25 % kommande år. (Georgiou, 2022)

Enligt företaget Software developer uppdaterar appägare sina butiker regelbundet. De anser att uppdateringar och nytt innehåll är det som håller appen vid liv och intressant för din målgrupp. Vill du växa med din app måste du se över din app regelbundet. Bugghantering och att utveckla nya funktioner är ett måste. Ett rimligt kostnadsestimat enligt Software developer är att budgetera för ca 20 % av den ursprungliga utvecklingskostnaden. (Oamkumar, 2021)

Företaget Mobindustry tycker att 15-20 % inte räcker. Om planen enbart är att drifta, anpassa till nya versioner av telefoner och operativsystem, samt lösa buggar, då räcker det. Men ska det även finnas utrymme för att ta fram nytt innehåll, förbättra design och flöden, anpassa efter de senaste trenderna och implementera ny teknologi, då måste budgetposten vara högre än 20 %. (Cherednichenko, 2021)

Kostnader förknippade med drift av en app

Appbutiker
Kostnad för publicering i App store och Google Play kan skilja sig från år till år.

För att kunna skapa en IOS-app och publicera den på App Store måste du registrera dig som Apple Developer. Detta konto kostar 1000 kr (99 USD) och måste förnyas årligen. (Apple, 2022)

För att kunna publicera din app på Google Play är det obligatoriskt att skapa ett Google Play Developer-konto. Anmälningsavgiften är en engångsavgift och kostar 250 kr. (Google, 2022)

Utöver medlemsavgift sker också regelbundna ändringar i Googles och Apples villkor, bibliotek och operativsystem. Detta kan ha både stor och liten påverkan beroende på vilka nya krav som ställs. (Google, 2022) (Apple, 2022)

Hosting
Alla appar behöver en server som tar hand om data. Varje gång någon klickar, skickar eller delar någonting i appen hanteras data. Kort sagt varje gång en användare begär något från appen. De allra flesta appar idag har en extern server som hanterar data. Men det finns också undantag, oftast bland mindre appar. Där kan data lagras direkt i enheten som använder den. (Techne Coding, 2022)

Vid val av server och därtill också serverkostnad behöver vi tänka på två saker. Den första är vilken typ av data appen kommer hantera? Är det mest textbaserade filer eller kommer det även finnas ljud, video och andra stora överföringar av data som behöver hanteras. Ju tyngre data, desto bättre server behövs. Mer lagringsutrymme, mer minne och mer avancerad och snabbare processor. Detta är alla saker som gravt påverkar priset vid val av server. (Techne Coding, 2022)

Alla serverägare har sina egna prisplaner där de flesta erbjuder en sjunkande kostnad vid fasta intervaller. Det blir en lägre kostnad per enhet desto fler enheter som skickas. Se exempel från amazon nedan. (Amazon Web Services Inc, 2022)

Prisexempel Amazon Web Services Inc, 2022

Vi behöver också ta hänsyn till hur många användare vi räknar med att ha, år 1, år 2, år 3 osv. Ju fler användare, desto fler anrop görs till servern. Konsekvensen blir att mer data kommer behöva hanteras. (Techne Coding, 2022)

Analysverktyg

Appar har buggar, appar kraschar, och appar beter sig ibland inte alls som vi vill att dom ska göra. Ett enkelt och effektivt sätt att analysera vad som hände, när det hände, vart i appen det hände och hur det hände är att använda ett analysverktyg. Vanligast förekommande på marknaden är Google Analytics. Ytterligare alternativ är Pendo, Adobe Analytics och Mixpanel. Alla dessa verktyg ger oss insikt och hjälper oss ta bättre beslut om åtgärd eller förbättring. (Abram, 2020) (Dot Com Infoway, 2017)

Det kan anses avgörande att kunna mäta sina användares preferenser och förväntningar så vi som app-ägare lättare kan tillmötesgå vår målgrupp.

Det finns många gratis analysverktyg på marknaden idag och det är inte alltid så att analysverktyget i sig blir en kostnad. Det är dock fördelaktigt att välja ett verktyg som passar, även om det medför en kostnad. Tid för personen/personerna som ska använda verktyget bör alltid budgeteras för. (Georgiou, 2022)

Buggfixar och uppdateringar

Regelbundna uppdateringar avhjälper buggar och förbättrar användarupplevelsen.

Kostnaden för uppdateringen beror på många faktorer. Vi leker med tanken att vi finner en mindre bugg i koden. Detta åtgärdas snabbt och kostade bara en halv dags jobb. Men om buggen istället varit en funktionsbugg, en av appens funktioner fungerar inte som den ska. Även här kan det gå fort att laga men det kan också ta veckor att åtgärda och prislappen springer iväg. Hur kostsamt det blir beror på hur fort problemet identifieras, lösningen identifieras och vilken natur problemet har. Är det en grundfunktion, en mindre funktion, en tredjepartsfunktion etc. Samt hur många resurser som jobbar med att lösa problemet. (Oamkumar, 2021) (Cherednichenko, 2021)

Som appägare behöver vi kalkylera för både små och stora insatser. (Cherednichenko, 2021)

Tredjehandsmjukvara

Vid användning av tredjehandsmjukvara, exempelvis analysverktyg och karttjänster bör även detta kalkyleras in i underhåll av appen. Detta är en kostnad som består så länge inte funktionen/ tjänsten avslutas. (Abram, 2020)

Kundsupport

Som leverantör av upplevelse eller tjänst, även om den är i appform så medför detta ansvar och användaren/kunden behöver tas om hand. Utöver rapportfunktion och personal som tar hand om inkommen data behöver någon ta hand om frågor och inkommen feedback. Det finns många sätt att göra detta på, antingen i egen regi eller hyra in kundsupport. Detta blir i vilket fall en löpande kostnad som behöver kalkyleras i underhållsbudget. (Comentum, 2015) (Georgiou, 2022)

Resultat

Resultatet är till hälften redovisat i sektionen ovan. Den accepterade normen för överlevnadskostnad är 15-25 % av utvecklingsbudget. Denna procentsats ska ses som ett riktmärke och inte en sanning. För att veta det exakta svaret på frågan – vad kostar en app efter lansering – måste vi givetvis räkna på just er unika situation. Men här kommer ett antal punkter som alltid finns med i kalkylen.

Beroende på appens komplexitet så kan procentsatsen justeras både uppåt och nedåt.

  • Kostnader att räkna med:
  • Registreringsavgift Google Play och App Store.
  • Hosting, kostnad för att lagra och skicka data.
  • Antal användare, detta påverkar val av server och mängden data som behöver hanteras.
  • Analysverktyg. Inte alltid en kostnad, finns gratisalternativ.
  • Annan tredjehandsmjukvara, exempelvis kassasystem, karttjänster och pushnotifikationer.
  • Buggfix och uppdateringar
  • Kundsupport

Räkneexempel
Den totala utvecklingskostnaden för vårt fiktiva projekt är 6 124 020 kr ex moms.
Vi gör nu två räkneexempel, ett på den högre procentsatsen, 20 % och en på den lägre på 15 %.

25 %
6 124 020 x 0,2 = 1 531 005 kr
Kostnad utslaget per månad = 127 583,75 kr

15 %
6 124 020 x 0,15 = 918 603 kr
Kostnad utslaget per månad = 76 550,5 kr

Diskussion

Det finns en del kostnader som inte går att komma runt, hosting, kostnad för appbutiker, anpassningar till nya villkor samt buggfix. Det som har störst påverkan på kostnad är komplexitet och krav på funktion. En app som enbart hanterar dokument och länkar kräver betydligt mindre än en app som hanterar streaming eller artificiell intelligens. En tumregel här är att ju mer appen ska klara av att göra, desto dyrare blir den, både i tillverkning men också i underhåll och serverkostnad.

Det är också viktigt att bygga skalbart, både tekniskt och ekonomiskt. Tekniskt så vi kan utveckla, omforma och anpassa appen efter den data vi får in, både från analysverktyg och från användare. Ekonomiskt för att hantera de ökade kostnader som fler användare bär med sig.

När det kommer till tredjehandsmjukvara så avgörs detta av vilka val projektgruppen fattar under projektet. Om det enbart finns en tredjehandsmjukvara som hanterar problemet eller om det finns flera som går att jämföra.

Med alla ovanstående kostnadspunkter beräknade återstår frågan om finansiering och affärsmodell. Hur ska appen finansieras? Hur budgeterar vi för överlevnad? Behöver vi prioritera eller kan vi tuta och köra?

Det är självklart inga lätta frågor, och vi finns med er hela vägen. Allt för att underlätta och säkerställa att resultatet blir det bästa möjliga sett till era unika förutsättningar.

Är ni redo att ta nästa steg så ta kontakt med oss så för vi samtalet vidare över en digital kopp kaffe.

Källhänvisningar

Abram, O. (2020, November 12)
What Is The Cost To Maintain And Operate An App? Emirates Software Group FZ LLC. Retrieved June 10, 2022
https://emiratessg.com/what-is-the-cost-to-maintain-and-operate-an-app/

Amazon Web Services Inc. (2022)
Amazon Aurora Pricing | MySQL PostgreSQL Relational Database | Amazon Web Services. AWS. Retrieved June 10, 2022
https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/

Apple. (2022)
Choosing a Membership – Support. Apple Developer. Retrieved June 10, 2022
https://developer.apple.com/support/compare-memberships/

Cherednichenko, S. (2021, March 29)
How Much Does it Cost to Maintain an App in 2021. Mobindustry. Retrieved June 10, 2022
https://www.mobindustry.net/blog/whats-the-cost-to-maintain-and-support-an-app/

Comentum. (2015, February 24)
Mobile App, iPhone App Development Cost, Pricing. Comentum. Retrieved June 10, 2022
https://www.comentum.com/mobile-app-development-cost.html

Dot Com Infoway. (2017, September 25)
Reasons to Uninstall App – Statistics Based Infographic. Dot Com Infoway. Retrieved June 10, 2022
https://www.dotcominfoway.com/blog/infographic-why-users-uninstall-your-app/#gref

Georgiou, M. (2022, April 20)
Mobile App Maintenance: How Much Does it Cost? (2022 Estimates). Imaginovation. Retrieved June 10, 2022
https://imaginovation.net/blog/importance-mobile-app-maintenance-cost/

Google. (2022). Så här använder du Play Console – Play Console Hjälp. Retrieved June 10, 2022
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=sv#zippy=%2Csteg-betala-registreringsavgiften

Oamkumar, R. (2021, June 30)
Hur mycket kostar underhåll av webbapplikationer? Software Developer India. Retrieved June 10, 2022
https://www.software-developer-india.com/sv/hur-mycket-kostar-underhall-av-webbapplikationer/

Techne Coding. (2022, April 14).
Costs of Running an App. YouTube. Retrieved June 10, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=dATmpNmC364

Christian Blomquist, COO på PixelPappa

Intresserad av ett projekt?

Christian Blomquist

COO och Delägare

Telefon: 0733 40 70 33
Mail: christian@pixelpappa.com

PixelPappa logotype vit
PixelPappa AB

559221-6211
info@pixelpappa.com

Kalmar

Slöjdaregatan 11
393 59 Kalmar

Båstad

Hallandsvägen 21
269 36 Båstad